ازخوشبختيهای اين انقلاب آنست که رهبری آن دردست مردی است مانند امام خمينی، که جاذبه سياسی را باتقوای روحانی همراه دارد ودراتخاذ تصميم، قاطع وباکفايت است وباتوجه به مشخصات عصرما ( يعنی عصرافول قدرت امپرياليسم ) ضربات خويش را جانانه و صائب وارد ميسازد. هم اکنون نام خمينی به نوازشی مهرانگيزبرای خلقها، بغرشی خشمگين برای قشرهای انگل وغارتگر نه تنها درمقياس ميهن ما، بلکه درمقياس جهانی بدل شده است