ما ساندیس را میخوریم و نی آن را در چشم بدخواهان نظام میکنیم.