به آبادانیه میگن چرا روزه نمیگیری٬ میگه ولک اینجا دما ۵۸ درجه است جهنم ۶۰درجه٬ برا ۲ درجه روزه بگیرم ؟