دوستان عزیز از اونجایی که به ویلییامز اشتباهی حمله کردید و طرف رو با خاک یکسان کردید اگر خدایی ناکرده AFC امروز حکم و برعلیه ایران داد و خواستید حمله کنید لطفا به اسما دقت کنید. . . نرین تو سایت KFC!!! ابروریزی نکنینا. . . اونا مال فوتبالن، اینا تو کار فست فودن!.... از ما گفتن بود.