در شهر فرشتگان اینجا - ما را قدغن شده نمایش؛ باید که به صحنه آوریمش - در شهر فرشتگان داعش! .... واقعا یهودی های لس آنجلس اینطورین؟ من شنیده بودم همینا باعث قطع برنامه ی "مانوک" شده ن ولی فکر میکردم شایعه ست.

برگزیده از صفحۀ فیس بوک هادی خرسندی در ارتباط با خبر تحریم نمایشنامۀ او به نام «غیرت در غربت" به کارگردانی حسین افصحی.  از قرار معلوم، به خاطر نگاشتن شعری در انتقاد از حملۀ اخیر اسرائیل به غزه، فعالان سیاسی-اجتماعی جامعۀ کلیمیان ایرانی در لُس آنجلس، که گوی افراطی گری در پرستش "دولت مقدس" و رهبرانش را از حزب اللهیون جمهوری اسلامی ربوده اند، فتوای تحریم نمایشنامۀ خرسندی را صادر فرموده و با اتکا به نفوذ خود در برنامه ریزیهای ایرانیان لُس آنجلس قصد خفه کردن هر نوع انتقاد از سیاستهای رهبران "دولت مقدس" را دارند.