طی بازجویی های به عمل آمده از بابک زنجانی در زندان اوین وی 60 درصد سهام این زندان را خریداری کرد. "ناشناس"