تو مغازه های پاکستان یک تابلو زدن، روش نوشتن: «انفجار بیجا، مانع کسب است.»

تو مغازه های پاکستان یک تابلو زدن، روش نوشتن: «انفجار بیجا، مانع کسب است.»