پاسیفیسم و صلح طلبی انتزاعی، فرمی از گمراه سازی طبقه کارگر است! ولادیمیر لنین