اخیرا رضا پهلوی در معبدی در ژاپن گردش میکرد و ناگهان با گروه توریستی از #ایران روبرو شد…واکنششون رو ببینید – Reza Pah