یل میکانیکی تندیس یک مرد باستانی را درمسجدسلیمان از خاک بیرون کشید

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1766529