حضرت اجل، در ماهیگیری نوبت بعدت، ما را هم صید کن،دیگر طاقت مرداب را نداریم.

با تشکر خودم