نورمن فینکلشتاین فراخوانی به نافرمانی مدنی در مقابل نمایندگی اسرائیل نزد سازمان ملل در اعتراض به حملات آن کشور به غزه داده بود که در تصویر بالا، که فقط گزینه ای از صفحۀ مربوطۀ فیس بوک است، رد و بدل دو ایرانی نشان داده شده است.  نتیجۀ این فراخوان ...