این مجسمه در میدان ملک آباد مشهد نصب شده است. (منبع این عکس)

عکس های بیشتر از مجسمه های متفاوت مشهد.