از آبشار بیشه، بعنوان یکی از زیباترین آبشار های ایران یاد می شود.