عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آبان ۱۳۹۲

فرح دیبا در لرستان، خرم آباد، آبشار نوژیانFarah Diba in Nojhian Waterfall, Khorramabad, Lorestan

فرح دیبا در لرستان، خرم آباد، آبشار نوژیان

Farah Diba in Nojhian Waterfall, Khorramabad, Lorestan

 

آبشار بیشه، لرستان (Bisheh Waterfall, Lorestan Province, Iran)

از آبشار بیشه، بعنوان یکی از زیباترین آبشار های ایران یاد می شود.

بیشتر