عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آبان ۱۳۹۲

اگر قانون اساسی برپایه حکومتی سکولار در ایران تدوین شود، چند درصد از مردم بدان رای مثبت خواهند داد؟


جواب

میزان تبعیض نژادی موجود در ایران را چقدر می پندارید؟


جواب

آیا می دانستید بهترین انار ایران متعلق به منطقه "سیاو" (Si Aw) در لرستان است؟


جواب

پتانسیل استان لرستان را در زمینه گردشگری در چه حد می پندارید؟


جواب

بیشتر