شاه در سالِ ۴۳ خورشیدی می گوید؛ انقلاب سفید ما منطبق بر احکام دین مبین اسلام است.

آن وقت آخوندها معتقد بودند که برنامه‌های انقلاب سفید، در تضاد با بنیادهای شریعت اسلام است. سرشناس‌ترین آخوند مخالف، خمینی بود که همه‌پرسی را نامشروع خوانده و آن را تحریم کرد. وی طی نامه‌ای به شاه ایران از دادن حق رأی به زنان اعتراض می‌کند و آن را خلاف اصول قرآن و اسلام می‌داند.