علاوه بر نهادهای امنیتی چون سپاه و وزارت اطلاعات، هیئت‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش هم دست به احضار و توبیخ و محاکمه معلمان زده است، آن هم به خاطر اعتراض به وضعیت معیشتی خود که در چارچوب قانون است!

حکومت جمهوری اسلامی با هدف کاهش هزینه سرکوب، بخشی از این کار را به دستگاه‌های دولتی و ادارات و سازمان‌ها واگذار کرده و همانند دیگر حکومت‌های توتالیتر و سرکوبگر، مردم را در برابر مردم و همکار را در برابر همکار قرار می‌دهد و برای این کار، معاش و زندگی افراد را گروگان می‌گیرد.

به عبارت دیگر، افراد ناچارند برای حقوق و اشتغال، بخشی از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت را پذیرفته و آن را علیه همکاران خود اجرا کنند تا حکومت بگوید این مردم هستند که علیه ضدانقلاب اقدام می‌کنند و هزینه سرکوب را از این طریق برای دستگاه‌های امنیتی خود کاهش دهد.

در همه حکومت‌های ایدئولوژیک چنین سیستمی برقرار بوده و جمهوری اسلامی یکی از آن حکومت‌هاست که در قرن بیست و یکم هنوز نفس می‌کشد!