یهودیان از زمان ماد ها در شهر همدان در عرب ایران ساکن شدند. بعد از انقلاب اسلامی سال 1357   از این شهر مهاجرت کردند. زیارتگاه آستر و مردخای  بزرگترین  و مهمترین زیارتگاه یهودیان درخارج از اور شلیم در این شهر قرار دارد.