درود بر کودکان ایران، به امید فردایی روشن برای آنان