تهران‌بیرو:

«شاید معنای این انقلاب را در آنچه گفته نشد نیز باید جست: آنچه پنهان شد، آنچه بی‌ارزش دانسته شد و نادیده گرفته شد، آنچه شرم‌آورتر از آن بود که گفته شود.»

برو به آدرس