"کیهان" تهران:

روزنامه دست راستی "کیهان" چاپ تهران تصمیم های ترامپ علیه مهاجران مسلمان و ایرانیان را ادامه سیاست های اوباما دانست که ترامپ   تقصیری در مورد آن ندارد و دنیا را متهم کرد که سیاست ترامپ‌ هراسی و ترامپ‌ستیزی در پیش گرفته اند.
 
یادداشت روز کیهان در مقام دفاع از ترامپ نوشت: همزمان با روی کار آمدن ترامپ، مطمئنا ، مردم قارۀ اروپا هم بیدار می‌شوند.»
 
کیهان در نهایت توصیه کرده: در تحلیل این وضعیت نباید به بیراهه رفت و دچار افراط و تفریط و جوزدگی شد. ترامپ عامل آشفتگی امروز آمریکا و پس‌لرزه‌های آن در اتحادیه اروپا نیست. ترامپ و نسخه‌های مشابه آن، خود محصول یک آشفتگی و دوران گذار هستند. دورانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌توان آن را «پیچ تاریخی» نامید ...

برو به آدرس