شهرفرنگ:

عکاس این مجموعه، ثمین احمدزاده، در مورد این تصاویر می گوید: «تمامی عکس های این مجموعه را از یک نقطه در خیابانی در تهران گرفتم که محل خرید مردم است. حرکت مردم، در حالی که سعی می کنند از میان یکدیگر بگذرند احساس بازی در نمایشی روزانه را می داد. در این تصاویر نور ویترین مغازه ها چهره های افراد در میان جمعیت در حال حرکت را روشن می کند و تابش این نور چشم را در تصویر می چرخاند و توجه بیننده را به فضای شخصی آدم ها معطوف می کند.» تمامی این تصاویر در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) گرفته شده اند.

برو به آدرس