پاسارگاد:

آقای دکتر حسین آخانی، گیاه شناس، بوم شناس،  و کارشناس محیط زیست و جغرافیای زیستی جایزه نوروز «بهترین شخصیت سال در رشته محیط زیست و میراث طبیعی » را دریافت کرده اند،  به خاطر:

ـ پژوهش های خستگی ناپذیر برای شناسایی گل ها و گیاهان ایرانی...

***

خانم آرام بیات، رقصنده، طراح و معلم رقص، برنده جایزه نوروز بهترین هنرمند سال بنیاد میراث پاسارگاد شده اند،  به خاطر :

ـ تلاش های خستگی ناپذیر در حفظ و گسترش هنر رقص ایرانی در بیش از دو دهه...

***

آقای بهرام روشن ضمیر، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده میراث فرهنگی غیرملموس جایزه نوروز بهترین شخصیت سال 2012 را دریافت کرده اند به خاطر:

ـ تلاش برای حفظ جشن های ملی ایرانی، و کمک بـه زنده نگاهداشتن آن ها...

برو به آدرس