کتابخانه دو-ال:

کتاب سه منظومه ناظم حکمت مشتمل بر سه شعر بلندست با این عناوین: ژوکوند و سی یا او، نامه‌هایی برای تارانتابابو، داستان شیخ بدرالدین، به برگردان ثمین باغچه‌بان که هر سه ترجمه را جداگانه به پدرش "جبار باغچه‌بان" تقدیم کرده....لینک دانلود کتاب پایین مطلب

برو به آدرس