این کاریکاتور اثر هنرمند گرامی داریوش رادپور است. در فروردین سال 1358 در مجله تهران مصور چاپ شده است. یعنی تنها دو ماه از پیروزی انقلاب 57 گذشته بود.

مردی که میخواهد فقط حرف بزند پاسخش را با گلوله دریافت میکند.  نکته جالب اینه که  در 43 سال گذشته این کاریکاتور مضمونش همچنان معتبر بوده است.

اگر بتوان تاریخ چند دهه اخیر در ایران , افغانستان ؛ پاکستان و اغلب کشورهای خاورمیانه را خلاصه کرد. همینه.