مانا نیستانی در ایران وایر

"هفته قبل یکی از سربازان در میدان تیر کهریزک به روی دیگران آتش گشود که باعث مرگ چهار سرباز دیگر شد. این حلقه ای از زنجیره حوادث مشابه در چند وقت اخیر است که به اعتقاد بسیاری، از فشارهای روحی روانی دوران خدمت اجباری بر جوانان هجده نوزده ساله نشأت می گیرد."