میگم خاک تو سر این نظام درمانده و بی‌ عرضه‌ی جمگوزی اسهالی!

حاج حسین به کوبا زپرتی که کلی‌  برای آمریکا  شاخ و شونه کشیده بود هم سفر کرد،  ولی‌ به ایرون اسلامی، دارنده چهارمین منابع نفتی‌ دنیا اونم بعد از اون‌همه نرمش و چرخش به اصطلاح قهرمانانه سفر نکرد!

با اون سردار ۰۰۷ حاجی قاسمشون که پس از خوردن یه توسری محکم از برادران داعشیش  سه‌ ماه تو خونش قایم شد و بعدش هم عارف شد!

با اون حق مسلمشون و آرزوی نابودی اسرائیل که اونجور به باد رفت!

با اون بی‌ پدر  خود فروش لابیگرشون  تریتا پارسی و باند بیشرفان و بی‌ پدرانش در نیاک  که  به جای ادا اطوار‌های لات بازی و بیلاخ سبز و قرمز دادن به این و اون تو اینترنت،  هنوز با تموم تلاشش  نتونسته یکی‌ از اعضا باندش رو اونجوری بذاره تو کاخ سفید که مثل مونیکا به حاج حسین اونجور حال بده که یه سفری هم به تهرون بکنه قبل از اینکه سید علی‌ از غصّه دق کنه !

حقشونه که آرزوی پایبوسی حج حسین اوباما در فرودگاه بین المنقلی خمینی رو به گور ببرن!