جشن زیبای چهارشنبه سوری – دانشجو

جشن زیبای چهارشنبه سوری امسال با شکوهتر ازسالهای گذشته در ایران و هرجا که ایرانی زندگی می کند، برگزار می شود. ایرانیان درعمل دریافته اند که آخوندان  تازی پرست، که با تزویر بر ایران حاکم شده اند، سعی دارند که ایرانی هویت و فرهنگ سراسر شادی خود را بدست فراموشی بسپارد و رسم بیابانگردان هزارو چهارصد سال پیش را که مبنایش زجر وقتل و شیون می باشد، پیشه کند.  این تلاش مذبوهانه اثر معکوس داشته و به افزایشِ دانشِ ایرانیان بویژه جوانان نسبت به تاریخ و فرهنگ خود ورسوایی و تنفر بیشتر ازنوکران تازی انجامیده است.

جشن باستانی چهارشنبه سوری را طلایه دار جشن نوروز، جشن پایان دادن به سردی و زردی و جشن نبرد با تاریکی خوانده اند.

درجاهای گونگون گاهی سه کوپه آتش بنشانه ی پندار نیک ، گفتارنیک ، کردار نیک یا هفت کوپه آتش بنشانه ی  منش نیک، راستی، توانایی، مهرورزی وفروتنی ، رسایی ، جاودانگی، سروش و روشنایی، برمی افروزند و با شعر و شادی بر روی آنها می پرند.

درمحله ی ما علاوه براجرای مراسم کامل این جشن،  سروده ی فوق را بسبک حاجی فیروز تکرار می کنند تا احساس تنفرِخود را  نسبت به تاریکی تفکر، گفتار و کردارِ آخوندکان نشان دهند.

سروده های نوروزی – دانشجو

https://www.youtube.com/watch?v=Zqub1OAiLVk