بالا غیرتاً آیا این حرف منطقی نیست؛ لحاف- پیج حجاب زورکی تحمیل شده به زنان ایران در  ۳۷ سال گذشته، به ادعای حضرات، ریشه در دین مبین داره و از زادگاه آن در شبه جزیره به ایران تشریف آورده.

بحث در بارۀ پیش فرض من درآوردی حجاب زورکی را جزء ارکان دین مبین دانستن بکنار،  چرا حضرات در ایران کاسۀ داغتر از آش هستند؟

چرا این خانوم موگرینی و دیگران، مانند بانو میشل اوباما، میتوانند سر برهنه بروند زادگاه دین مبین و باید برای ایران رفتن لحاف-پیچ شوند؟

ایکاش آن زنان سیاستمدار  اروپایی که  حجاب زورکی پوشیده میروند ایران اندکی از فهم، شعور و شجاعت بانو اوباما در آنان حلول کند و با استدلالات بسیجی خرکن  به توحش زن ستیزی حجاب زورکی تمکین نکنند.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. در فرهنگ زن ستیزان،  بی حجابی معادل برهنگی میباشد.