از ارسال پیاپی لینک و نظرسنجی پرهیز کنید تا پست‌های دیگر کاربران هم فرصت دیده شدن در صفحه اول را پیدا کنند. به قول خارچی‌ها flood نکنید.

پیشنهاد: وقتی یک پست را ارسال کردید تا وقتی از صفحه اول خارج نشده از ارسال پست بعدی خودداری کنید.

با احترامات فائقه