موسوی و دگر دربندانِ عقیدتی‌-سیاسی را آزاد کنید!!!

نطق موسوی ۴ سال پیش: "من، میرحسین موسوی ......."