رسید از راه پیکِ باران
با پیام بلندِ آه
آه از سبزِ جهان آه
آه از رنگِ گُل آه
آه از سیاهِ ما های
 ...کوتاه اشکهای پنجره
غلتان
 
برآید حال یا نه
با آه سرشته، نهادِ انسان
نوروز بوده گویا، آه نوروز
 
۲۴ مارس ۲۰۲۱