درگذشت شجریان و استفاده تبلیغاتی ـ مذهبی حکومت اسلامی

شکوه میرزادگیمحمدرضا شجریان آوازخوان هنرمند و نام آور موسیقی سنتی ایران پس از یک دوره طولانی بیماری در سن هشتاد سالگی درگذشت

همایون شجریان، که خود از نام آوران موسیقی  سنتی ست خبر درگذشت پدر را این گونه اعلام کرد:

«خاک پای مردم ایران به دیدار معشوق پرواز کرد»

شجریان یکی از محبوب ترین خوانندگان ایرانی ست که سال هاست پخش صدای او در رادیو تلویزیون ها ممنوع بوده است.

با این حال امروز خبرگزاری های دولتی (به شکلی یکسان و بخشنامه ای) خبر درگذشت او را با آب و تاب نوشته و  او را یکی از قاریان قرآن نامیده اند. چیزی که شجریان منکر آن بود و نزدیک به 40 سال نتوانست آن را (حداقل به حکومتی ها) ثابت کند، زیرا او در ابتدا یکی از طرفداران انقلاب اسلامی 57 بود.

آنگونه که خود شجریان بارها گفته است:« در سال 1358(یک سال پس از انقلاب اسلامی) این آواز او برای ضبط و پخش نبوده، و فقط برای تدریس و روش خواندن  به دو تن از شاگردانش، بوده است ». ولی حکومت اسلامی به مدت سی سال آن آواز را در رادیو تلویزیون های خود پخش کرد؛ حتی پس از آن که پخش صدای او را ممنوع اعلام کرده بودند.

پس از چندی سازمان میراث فرهنگی نیز این دعا را با صدای شجریان به عنوان «میراث ملی» در فهرست میراث ملی » به ثبت رسانید. و از سال 1385 انتشار این دعا با صدای شجریان نیز از سوی حکومت اسلامی ممنوع اعلام شد.

و اکنون به نظر می رسد حکومت اسلامی در نظر دارد که با درگذشت شجریان دوباره از آن آواز استفاده تبلیغاتی ـ مذهبی کند.

بنیاد میراث پاسارگاد
www.savepasargad.com