یادش به خیر مباد، چپولان همگی مشتق از حزب خائن توده دست در دست فاشیست های اسلامیست با دهان های کف کرده نعره های مرگ بر آمریکا میزدند.

موفق شدند و انقلاب بدعاقبت توانست شادروان محمدرضا شاه پهلوی ایرانساز را براندازد و حاکمیت  فاشیست های اصلاح ناپذیر اسلامیست ایرانی کُش و ایران ویران را بجای او بنشاند.

طرفه آنکه خیل عظیمی از چپولان بعد از همدستی در سیه روز کردن ایران وایرانی مجبور به فرار از دست همدستان فاشیست اسلامیست خود شدند، بسیاری از آنان به همان آمریکای جهانخوار پناه آوردند و اکنون برخی از آن آمریکا نشینان کما فی سابق در آمریکا ستیزی گریپاژ میزنند.

البته یادمان نرود که بسیاری از فاشیست های اسلامیست هم  در کنار چپولان آمریکا ستیز اکنون آمریکا نشین شده اند.

به عبارت دیگر؛ آقازاده ها در آمریکا و کلاه گشاد سر مردم ایران

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

 دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک