جناب آقای ترامپ,

رییسجمهور گرامی و منتخب ایالات متحده, 

سخنان دیروز شما, که وضعیت ۸۰ میلیون ایرانی را تصدیق و تایید کرد و به درستی آنها را به عنوان قربانیان رده اول تنها تئوکراسی جهان نامبرد, گام مثبتی در جهت جذب بهترین و قوی ترین متفقین علیه رژیم آخوندی, که مردم با افتخار و شجاع ایران است, میباشد!

با این حال, همزمان، به خلیج فارس که از لحاظ تاریخی معاوضه پذیر نمیباشد, به "خلیج عربی" اشاره شد که احساسات همان مردم را تحریک کرد. زیراکه ملت ما کوچکترین چالش به تمامیت ارضی ایران را نمی پذیرند هنگامیکه بیش از سه هزار سال و از نظر تاریخی، به عنوان ایران ثبت شده است. تا امروز، هیچ یک از پیشینیان شما و دیگر رهبران بین المللی دیگر به نوع دیگری به خلیج فارس اشاره نکرده اند.

سربلندی مردم ایران در تمدن باستانی و غنی آن، پیوند مشترک آنان بوده است که قدمت هزاران ساله یک ملت چند قومی را یکان حفظ کرده است. همانطور که در طول تاریخ طولانی ما ثابت شده است، اعتقاد به "ایرانی" بودن است که میراث ما در نهایت ثابت خواهد کرد که ارزشمند ترین سرمایه ی استراتژیک علیه رژیم آخوندی است که در ستیز مستقیم با شهروندان خود مواجه است. 

در این ۳۸ سال، از بدو، رژیم آخوندی به رسمیت شناختن تمدن پارس به عنوان پاشنه آشیل نگریسته و تحت پوشش ایدئولوژی "اسلامگرایانه" ستیزه جویانه به طور مداوم به دنبال ریشه کنی و تضعیف ارجاع به تمدن ما بوده است. در عوض، هر سال و به هر نوبه، میراث و تاریخ ما، آرمان ملت ما بوده است؛ چرا که آنها دلاورانه برای رهایی از رژیم، میراث ما را بجای دفن کردن، جشن گرفته اند.

علیرغم تمام رنج ها و مصیبت هایی که بدست رژیم بر علیه ملت ایران و همسایگان ما در خاورمیانه رخ داده است، ما به عنوان یک ملت همبسته، به طور انحصاری در دفاع از تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهایمان ایستاده ایم. در حالی که ما از تلاش دولت ایالات متحده برای مقابله با این رژیم تروریستی قدردانی می کنیم، ما انتظار داریم رهبران و مقامات آن به طور مناسب به مناطق تاریخی و جغرافیایی ثبت شده با نام های مناسب خود اشاره کنند. از توجه شما به این موضوع بسیار مهم سپاسگزارم.
 
رضا پهلوی - مدافع دموکراسی و حقوق بشر