میرسد بهار

میرسد بهار

پرواز کنید کابوس های مدفون شده ام

که میرسد بهار

نفسم بریده --, آرزو هایم به خاک سپرده

ومیرسد بهار

 

میخراشد دستم پوست درخت پیر خواب آلود

ومیرسد بهار

بگیر دست لرزان مرا ای دوست

که میرسد بهار

چشمانم دگر حرف نمیزنند با سکوت برف آلود

 

میرسد بهار

بی شتاب

میخراشد دستم پوست درخت پیر

بیدار شو که میرسد بهار

 

جویبار کوچکی میرسد

لرزان مثل دستم

میرسد بهار

در سردی قلب های لرزان

 

میرسد بهار

بی آواز صبح پرندگان

و بی فراموشی

 

میرسد بهار

برای دوباره رفتن , بی درنگ

یک لحظه رهائی

شادی بدون تلخی

یک نسیم که نیامده میرود

میرسد بهار و زندگی ادامه دارد

اورنگ