آثار تاریخی شهرستان کرمان در معرض نابودی کامل قرار دارند. به گفته یک فعال میراث‌فرهنگی درحال‌حاضر نابسامانی اداره میراث فرهنگی کرمان به اوج خود رسیده است. برخی دستگاه‌ها دولتی مجوز تخریب آثار تاریخی را هم صادر کرده‌اند.

عکس های بیشتر؛ اینجا.

نمایش گالری در اندازه بزرگ