نگاه داریوش فروهر به برنامه اتمی، تحریم، فشار خارجی، و جایگاه مردم. با پرستو فروهر، فرخ نگهدار، دکتر سعید بشیرتاش.دوشنبه، چهارم آذر، بیست و پنجم نوامبر.