این داستان ابوالحسن ابتهاج است؛ یک مدیر اقتصادی جسور که برای نخستین بار طرح برنامه عمومی بلند مدت اقتصادی را در ایران مطرح کرد و پایه‌گذار سازمان برنامه شد.