ايران اينترنشنال

معاون وزارت بهداشت ایران گفته است هر کس نمی‌خواهد منتظر بماند، پول بدهد #واکسن​ بزند. این شیوه چه تاثیری بر #واکسیناسیون_عمومی​ خواهد گذاشت؟

گفت‌وگو با آزاده کرمی، داروساز و محقق