راه راست تازه ترین تراک علی عبدالرضایی ست که بعد از سه تراک دادگاه، زن بور و جهنّم منتشر شده است