یکی از مخاطبین رادیوفردا این ویدئو را از پاسارگارد (امروز سوم آبان) فرستاده و در توضیح آن می گوید: "مردم محلی می گویند، به علت نزدیک بودن هفتم آبان، روز کوروش، نهادهای امنیتی در حال میله زدن به دور پاسارگاد، مقبره کوروش، هستند تا از تجمع مردم در این مکان جلوگیری کنند."