به مناسبت سالروز اعدام رفیق خسرو گلسرخی...  اجرایی از بردار کویتی پور و رفیق گلسرخی