باورش به نظر مشکل می آید که تا زمان مشروطه در این مملکت رعایا بچه هایشان را می فروختند که مالیات دولت را بدهند. مالیاتی که نامی به جز باج بر آن نمی توان گذاشت. رحیم حدیدی ماسوله در این ویدیو قسمتی از مذاکرات مجلس مشروطه در مورد فروش دختران قوچان به دست آصف الدوله حاکم خراسان را مرور می نماید. جریان از این قرار است که پس از این که گزارش فروش دختران قوچان به ترکمانان که آنها را برده و در جمهوری شوروی می فروختند در روزنامه تایمز لندن چاپ میشود مجلس به شور می نشیند و حاکم خراسان آصف الدوله را به مجلس می خوانند. او انکار می کند که این دخترها را بین بیست الی سی تومان فروخته و اظهار میدارد که آنها را چهار الی ده تومان فروخته و پولش را هم تحویل داده و برای این کار باید از وی قدردانی شود چون در بلوچستان دانه ای دو تومان است.

 

 

مذاکرات مجلس از دقیقه 9:40 شروع میشود و در حدود پنج دقیقه است.

هر چند حدیدی ماسوله چنین وانمود مینماید که این جریان در زمان مشروطه رخ داده است اما منابع دیگر بیان می کنند که این پیش از جنبش مشروطه اتفاق افتاد و به مخالفت با دولت استبداد شدت بخشید. 

آیا جای تعجب است که مردمی چنین نا آشنا با حقوق خویش پنجاه سال پس از آن به بردگی آخوند تن دهند؟