ریتا خواننده ی ایرانی زاده ی اسراییلی یکی از آهنگ های زنده یاد پوران را یازخوانی کرده است.