سخنران: علی شاکری 
موضوع: درگیریها وتوازن قدرت درخاورمیانه امروز، پسا برجام
تاریخ: روزدوشنبه 14 ماه دسامبر 2015