تاتیانا فضلعلی زاده در مورد پروژه هنری خود در مورد خشونت علیه زنان صحبت می کند.