عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آذر ۱۳۹۱

به نظر شما اولین لیدر یا پرزیدنت ایران آزاد از چه قماشی خواهد بود؟


جواب

به نظر شما بهترین سرمایه گذاری در ایران، برای افراد نا آشنا با سرمایه گذاری کدام است؟


جواب

چگونه انتخاب می کنید که یک قهرمان ملی را در دنیای کیفی خود راه می دهید؟مستی راستی!


جواب

هر ترسی مقداری از انرژی روانی شما را می دزدد. شما چه می کنید؟


جواب

کلیت حکومت، آخرش بنا به جبر و شرایط چه خواهد کرد؟


جواب

شما که می گویید: این مردم احمق هستند، خود برای احمق نبودن چه کرده اید؟


جواب

بیشتر