عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

یک خواب

نوستالژی و هوی‌دوغ

فریدا کنار فریدا

عشق، محبت، امنیت، صلح، آرامش و آزادی در یک نقاشی

رودخانه، پلها و خوابها

نقاشی که صدای مادرش را از یاد برده بود

بیشتر